wtorek, 13 sierpnia 2019

7. Festiwal Piosenki Biesiadnej

1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
Tel. 65-543-23-20
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki biesiadnej,
- wymiana doświadczeń i inspiracji artystycznych,
- umożliwianie zdobywania doświadczeń scenicznych,
- podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych ze wspólnym biesiadowaniem,
- promowanie miasta i regionu górowskiego,
- wspólne śpiewanie i dobra zabawa.

3. Termin i miejsce:
- 22.09.2019 r. godz. 1400 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem lub listownie do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie do 08.09.2019 r.
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu zgłoszenia,
- uczestnicy w razie prezentacji z podkładami playback muszą posiadać własną muzykę na nośnikach CD – audio lub pendrive. 
KARTA ZGŁOSZENIA
5. Prezentacja:
W Festiwalu mogą zaprezentować się zespoły, które zaprezentują maksymalnie dwie tradycyjne piosenki biesiadne.

6. Organizator zapewnia:
- statuetki i certyfikaty
- kompleksową obsługę akustyczną
- poczęstunek dla uczestników konkursu

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie
i przetwarzanie. 

8. Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator.

9. Udział w imprezie 7. Festiwal Piosenki Biesiadnej jest równoznaczny z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu 7. Festiwalu Piosenki Biesiadnej oraz dobrowolnym wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska uczestnika  oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, wypowiedzi  (fotografii, zapisu audiowizualnego) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Administratora oraz patronów medialnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć w celu dokumentacji oraz promocji i reklamy Placówki. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego
dalej „RODO” informujemy, że:
1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej13, 56-200 Góra
2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amt24.biz, tel. 76 3000140
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a)      wynikających z organizacji 7. Festiwalu Piosenki Biesiadnej organizowanego przez Dom Kultury w Górze na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać cofnięta w każdej chwili wycofana,
b)      Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2018 poz. 1191
4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające), inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6)      Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowani

piątek, 29 marca 2019

Regulamin Konkursu na KARTKĘ WIELKANOCNĄ

KONKURS PLASTYCZNY 
KARTKA WIELKANOCNA

REGULAMIN

1. Organizator: 
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel. 65 543 23 20
e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel konkursu
- stworzenie okazji do promowania postawy artystycznej
- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
- rozwijanie kreatywności

3. Terminy:
5.04.2019 r. do godz. 15:00 - termin zgłaszania prac (pokój nr 29). 
Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.
16.04.2019 r. – rozstrzygniecie konkursu o godz. 13:00 w Domu Kultury w Górze
16.04.2019 r. – 30.04.2019 r. - wystawa pokonkursowa.

4. Warunki uczestnictwa
- w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra - konkurs otwarty,
- na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną kartkę,
- uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę,
- technika dowolna,
- wymiar pracy to 10 cm x 15 cm
- prace należy wykonać indywidualnie,
- prace uszkodzone i niewymiarowe nie będą oceniane.

5. Kategorie:
- 7-10 lat 
- 11-12 lat 
- 13-16 lat

6. Ocena:
Głównym kryterium oceny prac będą walory estetyczne, artystyczne i kreatywność.

7. Nagroda:
Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody.
Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.

8. Przekazane prace będą do odbioru w kolejnym tygodniu po zakończeniu wystawy.

9. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.

• Załącznik do regulaminu 

Do prac powinny być dołączone metryczki napisane drukowanymi literami zawierające:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
ADRES, NAZWA PRZEDSZKOLA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO / OPIEKUNA
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL

czwartek, 21 marca 2019

14. Regionalny Konkurs Tańca Nowoczesnego


REGULAMIN
1. Organizator:
Dom Kultury
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra
Tel./fax. 65-5432320
E-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy
- popularyzacja indywidualnych i zbiorowych form tanecznych,
- inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań tanecznych wśród dzieci i młodzieży,
- przegląd dorobku artystycznego zespołów tanecznych,
- integracja nauczycieli, rodziców i dzieci poprzez wspólne uczestnictwo,
- wymiana doświadczeń.

3. Termin i miejsce:
- 27.04.2019 r. o godz. 10.oo - 11.oo- rejestracja (wszyscy uczestnicy konkursu mają obowiązek zgłoszenia się w punkcie informacyjnym w celu potwierdzenia przybycia na konkurs)
- 11.oo - rozpoczęcie konkursu
- sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Ustalenia organizacyjne:
- soliści, duety, trio i formacje prezentują w danej kategorii tylko jeden taniec,
- każdy występ wymaga osobnej karty zgłoszenia,
- karty uczestnictwa należy przesłać na adres e- mail Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2019 r. wraz z załączonymi podkładami w formacie  mp3.  Karty zgłoszeń bez podkładów nie będą przyjmowane.
- zgłoszeń mogą dokonywać placówki kulturalne i oświatowe działające w ruchu amatorskim nie prowadzące działalności komercyjnej. Przyjęcie zgłoszeń zostanie potwierdzone przez Organizatora  drogą elektroniczną po zamknięciu listy zgłoszeń,
- organizator zastrzega sobie prawo łączenia sąsiednich kategorii wiekowych w przypadku małej liczby zgłoszeń,
- o kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (wg rocznika). Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymacje szkolne, które okażą na prośbę organizatora.

5. Kategorie taneczne:
- solo - maksymalny czas trwania prezentacji do 1 min.
- duety - maksymalny czas trwania prezentacji do 2 min.
- trio - maksymalny czas trwania prezentacji do 2 min.
- formacje - maksymalny czas trwania prezentacji do 5 min.
·        mini formacje (4 – 7 osób)
·        formacje (8 – 25 osób)

Kategorie wiekowe:
- do 6 lat
- 7 -9 lat
- 10 -12 lat
- 13 -15 lat

6. Organizatorzy zapewniają:
- w kategorii solo, duety i trio medale za zajęcie I, II i III miejsca,
- w kategorii formacje statuetki za zajęcie I, II i III miejsca
- parkiet o wymiarach minimum 11 x 16 metrów
- obsługę akustyczną

7. Nagrody:
- komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna zespołom medale oraz statuetki,
- w każdej kategorii komisja artystyczna może przyznać nagrody za I, II, III miejsce oraz nagrodę Burmistrza Góry i nagrodę dyrektora Domu Kultury w Górze

8. Ocena:
- oceny dokona komisja powołana przez organizatora
- przy ocenie będzie uwzględniony
* układ choreograficzny
* technika tańca
* wyraz artystyczny
* dobór kostiumów

9.  Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie

10. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.

wtorek, 26 lutego 2019

Regulamin XXVII KONKURSU PIOSENKI LWOWSKIEJ I WILEŃSKIEJ


REGULAMIN
1. Organizator:
 Dom Kultury w Górze
 ul. Armii Polskiej 13
 56 – 200 Góra
 Tel. 65-5432320

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki kresowej,
- wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej
- popularyzacja dziecięcej, młodzieżowej twórczości muzycznej,
- podtrzymywanie tradycji kresów wschodnich,
- promowanie miasta i regionu górowskiego.

3. Termin i miejsce:
- 03.05.2019 r. godz. 1500 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze. 
Rejestracja uczestników do godz. 1445.

4.Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszeń należy składać wraz z podkładami w formatach mp3 drogą mailową             w nieprzekraczalnym terminie do 19.04.2019 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia).
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu,

5. Kategorie:
w konkursie biorą udział soliści, zespoły wokalne w następujących grupach:
soliści:
A.     od 7 do 9 lat
B.     od 10 do 12 lat
C.     od 13 do 16 lat
D.     od 17 lat 
zespoły wokalne: 
E.     od 7 do 9 lat
F.      od 10 do 12 lat
G.     od 13 do 16 lat
H.    od 17 lat
– o zakwalifikowaniu do kategorii „E”, „F”, „G” i  „H”  decyduje wiek najstarszego wykonawcy wg rocznika.
6. Prezentacja:
- solista prezentuje jeden utwór,
- zespoły prezentują dwa utwory.

7. Ocena:
 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie:
 - dobór repertuaru,
 - umiejętności wokalne, walory muzyczne,
 - interpretację utworów,
 - ogólny wyraz artystyczny.
 Decyzja Komisji jest nieodwołalna.

8. Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej organizator przewiduje:
NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
9. Organizator zapewnia:
- kompleksową obsługę akustyczną
- ciepły poczęstunek dla uczestników konkursu.

10. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie. 

11. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.

KARTA ZGŁOSZENIA

poniedziałek, 28 stycznia 2019

REGULAMIN 8. FESTIWALU ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW


1. Organizator
Dom Kultury
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra
tel/fax 65-5432320

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki,
-wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej,
- popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej,
- integracja dzieci i młodzieży.

3. Termin i miejsce:
10.03.2019 r. godz. 15.00 – sala widowiskowa Domu Kultury.

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszeń wraz z podkładami mp3 należy składać w sekretariacie Domu Kultury lub przesłać mailowo na adres sekretariat@dkgora.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25.02.2019 r. .

5. Prezentacja:
- solista/zespół prezentuje jeden wybrany utwór polski w języku polskim.

6. Nagrody:
Organizator zapewnia certyfikaty uczestnictwa i pamiątkowe statuetki.

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie.

8. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zgodą na nagrywanie występu oraz dalsze przetwarzanie nagrań w celach promocyjnych a także na wykonanie zdjęć podczas imprezy do internetowej galerii konkursu.

9. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.


KARTA ZGŁOSZENIA

piątek, 30 listopada 2018

Regulamin konkursu na bombkę świąteczną wykonaną techniką découpage


Regulamin konkursu na bombkę świąteczną wykonaną techniką découpage

1. Organizator: 
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel. 65 543 23 20
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel konkursu:
-  stworzenie okazji do promowania postawy artystycznej
-  propagowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
-  rozwijanie kreatywności

3. Terminy:
 Prace należy dostarczyć do Domu Kultury w Górze II p. pokój nr 29 do dnia 10.12.2018 r.
do godz.15.00
18.12.2018 r. -  rozstrzygniecie konkursu w Domu Kultury w Górze – godz. 14:00
18 - 30.12.2018 r. - wystawa pokonkursowa.

4.  Warunki uczestnictwa:
-  w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra - konkurs otwarty,
-  konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I – III
-  na konkurs  należy dostarczyć własnoręcznie  wykonany projekt  bombki
-  uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę
-  prace należy wykonać indywidualnie
-  prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę

5. Ocena:
W ocenie będzie brane pod uwagę, sposób wykonania, wykorzystanie materiałów, zdobnictwo, inwencja artystyczna, pomysłowość, kreatywność oraz nawiązanie do tradycji.
6. Nagroda:
-  zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody
-  dopuszcza się przyznanie wyróżnień
-  każdy uczestnik otrzyma certyfikat

7. Dostarczone prace będą do odbioru w następnym tygodniu po zakończeniu wystawy.

8. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.
• Załącznik do regulaminu
Do prac powinny być dołączone metryczki wypełnione drukowanymi literami zawierające:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
ADRES, NAZWA PRZEDSZKOLA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO / OPIEKUNA
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL


poniedziałek, 3 września 2018

Regulamin konkursu plastycznego „Wspomnienia z wakacji”1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel.65-5432320
e-mail:sekretariat@dkgora.com.pl

2. Przedmiot konkursu:
Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice związanej z wakacjami w formacie A3.

3. Cel konkursu:
- konkurs ma na celu pokazanie ciekawych sposobów spędzania przez dzieci wakacji,
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży,
- inspirowanie do pracy twórczej,
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

4. Terminy:
14.09.2018 r. - termin zgłaszania prac do godz. 1500. Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.
18.09.2018 r. - posiedzenie komisji
25.09.2018 r. – rozstrzygnięcie konkursu
25.09. – 05.10.2018 r. – wystawa pokonkursowa
5. Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra – (prace indywidualne), w poszczególnych kategoriach wiekowych:
·         7-8 lat 
·          9-10 lat
·         -11-12 lat 
- na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną pracę,
prace należy dostarczyć do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie określonego w pkt. 4.
- prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach,
- do każdej pracy plastycznej złożonej do konkursu należy zamieścić metryczkę zamieszczoną w załączniku.
6. Warunki techniczne:
- praca powinna w jasny sposób komunikować przekaz, w jaki sposób zostały spędzone wakacje,
- wymagany format pracy plastycznej A4
- każdy z uczestników może dostarczyć jedną pracę,
- prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

7. Ocena:
Głównym kryterium oceny prac będą walory, estetyczne, artystyczne oraz kreatywność wykonania.
8. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną certyfikaty uczestnictwa. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.

9. Przesłane prace zostają własnością organizatora.

10. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator. 

Do prac powinny być dołączone metryczki napisane drukowanymi literami zawierające:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 
WIEK 
ADRES, NAZWA SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PROWADZĄCEGO 
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL