czwartek, 21 marca 2019

14. Regionalny Konkurs Tańca Nowoczesnego


REGULAMIN
1. Organizator:
Dom Kultury
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra
Tel./fax. 65-5432320
E-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy
- popularyzacja indywidualnych i zbiorowych form tanecznych,
- inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań tanecznych wśród dzieci i młodzieży,
- przegląd dorobku artystycznego zespołów tanecznych,
- integracja nauczycieli, rodziców i dzieci poprzez wspólne uczestnictwo,
- wymiana doświadczeń.

3. Termin i miejsce:
- 27.04.2019 r. o godz. 10.oo - 11.oo- rejestracja (wszyscy uczestnicy konkursu mają obowiązek zgłoszenia się w punkcie informacyjnym w celu potwierdzenia przybycia na konkurs)
- 11.oo - rozpoczęcie konkursu
- sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Ustalenia organizacyjne:
- soliści, duety, trio i formacje prezentują w danej kategorii tylko jeden taniec,
- każdy występ wymaga osobnej karty zgłoszenia,
- karty uczestnictwa należy przesłać na adres e- mail Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2019 r. wraz z załączonymi podkładami w formacie  mp3.  Karty zgłoszeń bez podkładów nie będą przyjmowane.
- zgłoszeń mogą dokonywać placówki kulturalne i oświatowe działające w ruchu amatorskim nie prowadzące działalności komercyjnej. Przyjęcie zgłoszeń zostanie potwierdzone przez Organizatora  drogą elektroniczną po zamknięciu listy zgłoszeń,
- organizator zastrzega sobie prawo łączenia sąsiednich kategorii wiekowych w przypadku małej liczby zgłoszeń,
- o kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (wg rocznika). Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymacje szkolne, które okażą na prośbę organizatora.

5. Kategorie taneczne:
- solo - maksymalny czas trwania prezentacji do 1 min.
- duety - maksymalny czas trwania prezentacji do 2 min.
- trio - maksymalny czas trwania prezentacji do 2 min.
- formacje - maksymalny czas trwania prezentacji do 5 min.
·        mini formacje (4 – 7 osób)
·        formacje (8 – 25 osób)

Kategorie wiekowe:
- do 6 lat
- 7 -9 lat
- 10 -12 lat
- 13 -15 lat

6. Organizatorzy zapewniają:
- w kategorii solo, duety i trio medale za zajęcie I, II i III miejsca,
- w kategorii formacje statuetki za zajęcie I, II i III miejsca
- parkiet o wymiarach minimum 11 x 16 metrów
- obsługę akustyczną

7. Nagrody:
- komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna zespołom medale oraz statuetki,
- w każdej kategorii komisja artystyczna może przyznać nagrody za I, II, III miejsce oraz nagrodę Burmistrza Góry i nagrodę dyrektora Domu Kultury w Górze

8. Ocena:
- oceny dokona komisja powołana przez organizatora
- przy ocenie będzie uwzględniony
* układ choreograficzny
* technika tańca
* wyraz artystyczny
* dobór kostiumów

9.  Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie

10. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.

wtorek, 26 lutego 2019

Regulamin XXVII KONKURSU PIOSENKI LWOWSKIEJ I WILEŃSKIEJ


REGULAMIN
1. Organizator:
 Dom Kultury w Górze
 ul. Armii Polskiej 13
 56 – 200 Góra
 Tel. 65-5432320

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki kresowej,
- wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej
- popularyzacja dziecięcej, młodzieżowej twórczości muzycznej,
- podtrzymywanie tradycji kresów wschodnich,
- promowanie miasta i regionu górowskiego.

3. Termin i miejsce:
- 03.05.2019 r. godz. 1500 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze. 
Rejestracja uczestników do godz. 1445.

4.Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszeń należy składać wraz z podkładami w formatach mp3 drogą mailową             w nieprzekraczalnym terminie do 19.04.2019 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia).
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu,

5. Kategorie:
w konkursie biorą udział soliści, zespoły wokalne w następujących grupach:
soliści:
A.     od 7 do 9 lat
B.     od 10 do 12 lat
C.     od 13 do 16 lat
D.     od 17 lat 
zespoły wokalne: 
E.     od 7 do 9 lat
F.      od 10 do 12 lat
G.     od 13 do 16 lat
H.    od 17 lat
– o zakwalifikowaniu do kategorii „E”, „F”, „G” i  „H”  decyduje wiek najstarszego wykonawcy wg rocznika.
6. Prezentacja:
- solista prezentuje jeden utwór,
- zespoły prezentują dwa utwory.

7. Ocena:
 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie:
 - dobór repertuaru,
 - umiejętności wokalne, walory muzyczne,
 - interpretację utworów,
 - ogólny wyraz artystyczny.
 Decyzja Komisji jest nieodwołalna.

8. Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej organizator przewiduje:
NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
9. Organizator zapewnia:
- kompleksową obsługę akustyczną
- ciepły poczęstunek dla uczestników konkursu.

10. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie. 

11. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.

KARTA ZGŁOSZENIA

poniedziałek, 28 stycznia 2019

REGULAMIN 8. FESTIWALU ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW


1. Organizator
Dom Kultury
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra
tel/fax 65-5432320

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki,
-wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej,
- popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej,
- integracja dzieci i młodzieży.

3. Termin i miejsce:
10.03.2019 r. godz. 15.00 – sala widowiskowa Domu Kultury.

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszeń wraz z podkładami mp3 należy składać w sekretariacie Domu Kultury lub przesłać mailowo na adres sekretariat@dkgora.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25.02.2019 r. .

5. Prezentacja:
- solista/zespół prezentuje jeden wybrany utwór polski w języku polskim.

6. Nagrody:
Organizator zapewnia certyfikaty uczestnictwa i pamiątkowe statuetki.

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie.

8. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zgodą na nagrywanie występu oraz dalsze przetwarzanie nagrań w celach promocyjnych a także na wykonanie zdjęć podczas imprezy do internetowej galerii konkursu.

9. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.


KARTA ZGŁOSZENIA

piątek, 30 listopada 2018

Regulamin konkursu na bombkę świąteczną wykonaną techniką découpage


Regulamin konkursu na bombkę świąteczną wykonaną techniką découpage

1. Organizator: 
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel. 65 543 23 20
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel konkursu:
-  stworzenie okazji do promowania postawy artystycznej
-  propagowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
-  rozwijanie kreatywności

3. Terminy:
 Prace należy dostarczyć do Domu Kultury w Górze II p. pokój nr 29 do dnia 10.12.2018 r.
do godz.15.00
18.12.2018 r. -  rozstrzygniecie konkursu w Domu Kultury w Górze – godz. 14:00
18 - 30.12.2018 r. - wystawa pokonkursowa.

4.  Warunki uczestnictwa:
-  w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra - konkurs otwarty,
-  konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I – III
-  na konkurs  należy dostarczyć własnoręcznie  wykonany projekt  bombki
-  uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę
-  prace należy wykonać indywidualnie
-  prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę

5. Ocena:
W ocenie będzie brane pod uwagę, sposób wykonania, wykorzystanie materiałów, zdobnictwo, inwencja artystyczna, pomysłowość, kreatywność oraz nawiązanie do tradycji.
6. Nagroda:
-  zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody
-  dopuszcza się przyznanie wyróżnień
-  każdy uczestnik otrzyma certyfikat

7. Dostarczone prace będą do odbioru w następnym tygodniu po zakończeniu wystawy.

8. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.
• Załącznik do regulaminu
Do prac powinny być dołączone metryczki wypełnione drukowanymi literami zawierające:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
ADRES, NAZWA PRZEDSZKOLA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO / OPIEKUNA
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL


poniedziałek, 3 września 2018

Regulamin konkursu plastycznego „Wspomnienia z wakacji”1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel.65-5432320
e-mail:sekretariat@dkgora.com.pl

2. Przedmiot konkursu:
Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice związanej z wakacjami w formacie A3.

3. Cel konkursu:
- konkurs ma na celu pokazanie ciekawych sposobów spędzania przez dzieci wakacji,
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży,
- inspirowanie do pracy twórczej,
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

4. Terminy:
14.09.2018 r. - termin zgłaszania prac do godz. 1500. Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.
18.09.2018 r. - posiedzenie komisji
25.09.2018 r. – rozstrzygnięcie konkursu
25.09. – 05.10.2018 r. – wystawa pokonkursowa
5. Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra – (prace indywidualne), w poszczególnych kategoriach wiekowych:
·         7-8 lat 
·          9-10 lat
·         -11-12 lat 
- na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną pracę,
prace należy dostarczyć do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie określonego w pkt. 4.
- prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach,
- do każdej pracy plastycznej złożonej do konkursu należy zamieścić metryczkę zamieszczoną w załączniku.
6. Warunki techniczne:
- praca powinna w jasny sposób komunikować przekaz, w jaki sposób zostały spędzone wakacje,
- wymagany format pracy plastycznej A4
- każdy z uczestników może dostarczyć jedną pracę,
- prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

7. Ocena:
Głównym kryterium oceny prac będą walory, estetyczne, artystyczne oraz kreatywność wykonania.
8. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną certyfikaty uczestnictwa. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.

9. Przesłane prace zostają własnością organizatora.

10. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator. 

Do prac powinny być dołączone metryczki napisane drukowanymi literami zawierające:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 
WIEK 
ADRES, NAZWA SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PROWADZĄCEGO 
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL 


poniedziałek, 20 sierpnia 2018

6. Festiwal Piosenki Cygańskiej odwołany

Informujemy, że 6. Festiwal Piosenki Cygańskiej, ze względu na małą liczbę zgłoszeń się nie odbędzie.

piątek, 17 sierpnia 2018

6. Festiwal Piosenki Biesiadnej                                                                        REGULAMIN
                                               6.  FESTIWALU PIOSENKI BIESIADNEJ

1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
Tel. 65-5432320
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki biesiadnej,
- wymiana doświadczeń i pomysłów,
- popularyzacja twórczości muzycznej oraz umożliwianie zdobywania doświadczeń scenicznych,
- podtrzymywanie tradycji i zwyczajów,
- promowanie miasta i regionu górowskiego,
- wspólne śpiewanie i miła zabawa.

3. Termin i miejsce:
- 16.09.2018 r. godz. 1400 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem, faksem lub listownie do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie do 05.09.2018 r.
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu zgłoszenia,
- uczestnicy muszą posiadać własną muzykę na nośnikach CD – audio.

5. Prezentacja:
W Festiwalu mogą zaprezentować się soliści i zespoły, którzy prezentują maksymalnie dwie tradycyjne piosenki biesiadne.
 
6. Organizator zapewnia:
- statuetki i certyfikaty
- kompleksową obsługę akustyczną
- poczęstunek dla uczestników konkursu

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie.

8. Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator.


KARTA ZGŁOSZENIA