wtorek, 4 lutego 2020

9. FESTIWAL ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW

REGULAMIN

1. Organizator
Dom Kultury
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra
tel/fax 65-5432320
e-mail : sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki,
-wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej,
- popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej,
- integracja dzieci i młodzieży.

3. Termin i miejsce:
22.03.2020 r. godz. 12:00 – sala widowiskowa Domu Kultury.

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszeń wraz z podkładami w formacie mp3 należy składać w sekretariacie Domu Kultury lub przesłać mailowo na adres sekretariat@dkgora.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2020 r. 
KARTA ZGŁOSZENIA >>>

- podkłady  powinny być w następujący sposób: nazwisko, imię, czas trwania utworu, np. kowalskijan130.mp3
5. Prezentacja:
- solista prezentuje wybrany utwór z poprzedniego stulecia z lat 60, 70 i 80 (decyduje data wydania utworu)
- czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min
- w półplaybackach  dopuszczalne są chórki
-organizator ustala kolejność prezentacji
6. Kategoria:
W konkursie biorą udział soliści w kategorii wiekowej:
-  6-9 lat
- 10 – 12 lat
- 13-15 lat
-16-19 lat
7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia eliminacji wstępnych, które odbyłby się 21.03.2020 r. o godz.12:00

8.  Organizator zapewnia:
- certyfikaty uczestnictwa
-  nagrody dla pierwszych trzech miejsc w danych kategoriach
- kompleksową obsługę akustyczną
- poczęstunek dla uczestników konkursu


9.
 Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie.

10. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.
11. Udział w „Festiwalu Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców”  jest równoznaczny z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu „Festiwalu Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców” oraz dobrowolnym wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska uczestnika  oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, wypowiedzi  (fotografii, zapisu audiowizualnego) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Administratora oraz patronów medialnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć w celu dokumentacji oraz promocji i reklamy Placówki. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

poniedziałek, 23 grudnia 2019

Koncert Seniorów "Kolędy 2020"


                                                               REGULAMIN KONCERTU SENIORÓW „KOLĘDY 2020”


1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
Tel. 65-543-23-20
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji kolędy,
- wymiana doświadczeń i inspiracji artystycznych,
- umożliwianie zdobywania doświadczeń scenicznych,
- podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych ze wspólnym kolędowaniem,
- promowanie miasta i regionu górowskiego,
- wspólne śpiewanie i dobra zabawa.

3. Termin i miejsce:
- 26.01.2020 r. godz. 1400 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem lub listownie do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2020 r. Karta zgłoszenia >tutaj<
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu zgłoszenia,
- w przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania koncertu,
- uczestnicy w razie prezentacji z podkładami playback muszą posiadać własną muzykę na nośnikach CD – audio lub pendrive.

5. Prezentacja:
W Koncercie mogą zaprezentować się zespoły, które zaprezentują maksymalnie dwie kolędy.

6. Organizator zapewnia:
- statuetki i certyfikaty
- kompleksową obsługę akustyczną
- poczęstunek dla uczestników konkursu

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie.

8. Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator.

9. Udział w imprezie Koncert Seniorów „Kolędy 2020” jest równoznaczny z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu Koncertu Seniorów „Kolędy 2020” oraz dobrowolnym wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska uczestnika  oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, wypowiedzi  (fotografii, zapisu audiowizualnego) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Administratora oraz patronów medialnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć w celu dokumentacji oraz promocji i reklamy Placówki. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego
dalej „RODO” informujemy, że:
1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej13, 56-200 Góra
2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amt24.biz, tel. 76 3000140
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a)      wynikających z organizacji Koncertu Seniorów „Kolędy 2020”  organizowanego przez Dom Kultury w Górze na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać cofnięta w każdej chwili wycofana,
b)      Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2018 poz. 1191
4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające), inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6)      Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowani

poniedziałek, 28 października 2019

I Powiatowy Konkurs „Górowska Szopka Bożonarodzeniowa 2019”REGULAMIN KONKURSU GÓROWSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2019


I.Organizator

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Górze


II.Cele konkursu:

-rozwijanie twórczości plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych  oraz aktywności twórczej;

-rozwijanie kreatywności, zmysłu estetycznego, zdolności manualnych, w szczególności u dzieci,

-doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia,

-rozbudzanie  zainteresowań  uczestników konkursu  tematyką  związaną  ze  Świętami Bożego Narodzenia,

 -pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

-kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych.

III.Uczestnicy konkursu:

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli z powiatu górowskiego. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

- rodziny z dziećmi do lat 8
- młodzież 9-17 lat

- osoby dorosłe


IV. Zasady udziału w konkursie

1.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej.
2. Praca może być wykonana techniką dowolną, z dowolnie dobranych materiałów (praca przestrzenna). Nie narzuca się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane. Wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek.

3.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4.Jedna osoba może zgłosić od jednej do trzech prac konkursowych  (szopek).
5. Prace konkursowe należy dostarczać osobiście w godzinach 8.00 – 15.00 lub wysłać do Domu Kultury w Górze (liczy się data dostarczenia pracy do Domu Kultury w Górze) nie później niż do dnia 10.12.2019 r. Koszt dostarczenia pracy ponosi uczestnik konkursu.
6. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona na odwrocie trwale umocowaną i nie uszkadzającą kompozycji kartką informacyjną zawierającą imię i nazwisko, wiek autora, tel. kontaktowy.
7.Oprócz pracy konkursowej uczestnik dostarcza wypełnioną kartę zgłoszenia >tutaj<
( osobną do każdej pracy)
8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w sali klubowej Domu Kultury w Górze podczas uroczystego wernisażu prac konkursowych w dniu 17.12.2019 r. o godz. 16:00 . Wszystkie szopki biorące udział w konkursie będą prezentowane  do dnia 27.01.2020 r.

11. Prace konkursowe będzie można odebrać w siedzibie Organizatora Konkursu w dniach 27-31.01.2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00. Prace nieodebrane przez zgłaszającego przepadają na rzecz Organizatora Konkursu.


V. Nagrody

1. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
2. Każdy uczestnik konkursu  otrzyma pamiątkowy dyplom.


VI. Komisja Konkursowa

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
2. Prace zostaną ocenione pod kątem:
• wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,
• wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
• wkład pracy,
• trudność techniczna,
• oryginalne podejście do tematu.
3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


VII. Postanowienia końcowe

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.
2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzców.
3. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika oraz  wyrażenie zgody na publikację prac. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie podmiotom  trzecim informacji o swoich pracach do celów związanych z konkursem.

4. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. (65) 543 23 20, kom. 530 933 222

5.Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Organizatora: http://dkgora.com.pl/

6.Informacja o wynikach konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


VIII. Biuro organizacyjne Konkursu

Dom Kultury w Górze

ul. Armii Polskiej 13

56-200 Góra

tel. tel./fax (65) 543 23 20, kom. 530 933 222

e-mail sekretariat@dkgora.com.pl

Koordynator konkursu: Mirosława Pawlicka - Pacyga


Klauzula informacyjna - Regulamin Konkursu

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu  jest  Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.


2.    Dane osobowe uczestników konkursu  będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, przepisów prawa, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, w celach archiwalnych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.


3.    Odbiorcą danych uczestników konkursu  jest  Dom Kultury w Górze


4.    Dane uczestników i zwycięzcy nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.


5.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  w konkursie.


6.    Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a)    imię i nazwisko, wiek

b)    numer telefonu kontaktowego rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego uczestnika


7.    Uczestnik konkursu a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.


8.    Organizator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa .


9.    Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


10. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


11. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw, powinny być składane na adres e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl lub pisemnie – na adres podany w pkt. 1).


12. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.


13. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w których mowa w art. 32 RODO.
wtorek, 8 października 2019

Festiwal Folkloru


1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
Tel. 65-543-23-20
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji utworów folklorystycznych,
- wymiana doświadczeń i inspiracji artystycznych,
- umożliwianie zdobywania doświadczeń scenicznych,
- promowanie miasta i regionu górowskiego,
- wspólne śpiewanie i dobra zabawa.

3. Termin i miejsce:
- 27.10.2019 r. godz. 1400 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem lub listownie do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2019 r.
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu zgłoszenia,
- w przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania festiwalu,
- uczestnicy w razie prezentacji z podkładami playback muszą posiadać własną muzykę na nośnikach CD – audio lub pendrive. 


KATRA ZGŁOSZENIA >>>

5. Prezentacja:
W Festiwalu mogą zaprezentować się zespoły, które zaprezentują maksymalnie dwa utwory folklorystyczne.

6. Organizator zapewnia:
- statuetki i certyfikaty
- kompleksową obsługę akustyczną
- poczęstunek dla uczestników konkursu

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie
i przetwarzanie. 

8. Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator.
9. Udział w imprezie Festiwal Folkloru jest równoznaczny z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu Festiwalu Folkloru oraz dobrowolnym wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska uczestnika  oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, wypowiedzi  (fotografii, zapisu audiowizualnego) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Administratora oraz patronów medialnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć w celu dokumentacji oraz promocji i reklamy Placówki. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego
dalej „RODO” informujemy, że:
1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej13, 56-200 Góra
2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amt24.biz, tel. 76 3000140
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a)      wynikających z organizacji Festiwalu Folkloru organizowanego przez Dom Kultury w Górze na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać cofnięta w każdej chwili wycofana,
b)      Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2018 poz. 1191
4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające), inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6)      Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowani

wtorek, 13 sierpnia 2019

7. Festiwal Piosenki Biesiadnej

1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
Tel. 65-543-23-20
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki biesiadnej,
- wymiana doświadczeń i inspiracji artystycznych,
- umożliwianie zdobywania doświadczeń scenicznych,
- podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych ze wspólnym biesiadowaniem,
- promowanie miasta i regionu górowskiego,
- wspólne śpiewanie i dobra zabawa.

3. Termin i miejsce:
- 22.09.2019 r. godz. 1400 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem lub listownie do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie do 08.09.2019 r.
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu zgłoszenia,
- uczestnicy w razie prezentacji z podkładami playback muszą posiadać własną muzykę na nośnikach CD – audio lub pendrive. 
KARTA ZGŁOSZENIA
5. Prezentacja:
W Festiwalu mogą zaprezentować się zespoły, które zaprezentują maksymalnie dwie tradycyjne piosenki biesiadne.

6. Organizator zapewnia:
- statuetki i certyfikaty
- kompleksową obsługę akustyczną
- poczęstunek dla uczestników konkursu

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie
i przetwarzanie. 

8. Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator.

9. Udział w imprezie 7. Festiwal Piosenki Biesiadnej jest równoznaczny z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu 7. Festiwalu Piosenki Biesiadnej oraz dobrowolnym wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska uczestnika  oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, wypowiedzi  (fotografii, zapisu audiowizualnego) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Administratora oraz patronów medialnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć w celu dokumentacji oraz promocji i reklamy Placówki. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego
dalej „RODO” informujemy, że:
1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej13, 56-200 Góra
2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amt24.biz, tel. 76 3000140
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a)      wynikających z organizacji 7. Festiwalu Piosenki Biesiadnej organizowanego przez Dom Kultury w Górze na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać cofnięta w każdej chwili wycofana,
b)      Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2018 poz. 1191
4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające), inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6)      Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowani

piątek, 29 marca 2019

Regulamin Konkursu na KARTKĘ WIELKANOCNĄ

KONKURS PLASTYCZNY 
KARTKA WIELKANOCNA

REGULAMIN

1. Organizator: 
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel. 65 543 23 20
e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel konkursu
- stworzenie okazji do promowania postawy artystycznej
- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
- rozwijanie kreatywności

3. Terminy:
5.04.2019 r. do godz. 15:00 - termin zgłaszania prac (pokój nr 29). 
Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.
16.04.2019 r. – rozstrzygniecie konkursu o godz. 13:00 w Domu Kultury w Górze
16.04.2019 r. – 30.04.2019 r. - wystawa pokonkursowa.

4. Warunki uczestnictwa
- w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra - konkurs otwarty,
- na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną kartkę,
- uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę,
- technika dowolna,
- wymiar pracy to 10 cm x 15 cm
- prace należy wykonać indywidualnie,
- prace uszkodzone i niewymiarowe nie będą oceniane.

5. Kategorie:
- 7-10 lat 
- 11-12 lat 
- 13-16 lat

6. Ocena:
Głównym kryterium oceny prac będą walory estetyczne, artystyczne i kreatywność.

7. Nagroda:
Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody.
Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.

8. Przekazane prace będą do odbioru w kolejnym tygodniu po zakończeniu wystawy.

9. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.

• Załącznik do regulaminu 

Do prac powinny być dołączone metryczki napisane drukowanymi literami zawierające:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
ADRES, NAZWA PRZEDSZKOLA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO / OPIEKUNA
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL

czwartek, 21 marca 2019

14. Regionalny Konkurs Tańca Nowoczesnego


REGULAMIN
1. Organizator:
Dom Kultury
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra
Tel./fax. 65-5432320
E-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy
- popularyzacja indywidualnych i zbiorowych form tanecznych,
- inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań tanecznych wśród dzieci i młodzieży,
- przegląd dorobku artystycznego zespołów tanecznych,
- integracja nauczycieli, rodziców i dzieci poprzez wspólne uczestnictwo,
- wymiana doświadczeń.

3. Termin i miejsce:
- 27.04.2019 r. o godz. 10.oo - 11.oo- rejestracja (wszyscy uczestnicy konkursu mają obowiązek zgłoszenia się w punkcie informacyjnym w celu potwierdzenia przybycia na konkurs)
- 11.oo - rozpoczęcie konkursu
- sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Ustalenia organizacyjne:
- soliści, duety, trio i formacje prezentują w danej kategorii tylko jeden taniec,
- każdy występ wymaga osobnej karty zgłoszenia,
- karty uczestnictwa należy przesłać na adres e- mail Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2019 r. wraz z załączonymi podkładami w formacie  mp3.  Karty zgłoszeń bez podkładów nie będą przyjmowane.
- zgłoszeń mogą dokonywać placówki kulturalne i oświatowe działające w ruchu amatorskim nie prowadzące działalności komercyjnej. Przyjęcie zgłoszeń zostanie potwierdzone przez Organizatora  drogą elektroniczną po zamknięciu listy zgłoszeń,
- organizator zastrzega sobie prawo łączenia sąsiednich kategorii wiekowych w przypadku małej liczby zgłoszeń,
- o kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (wg rocznika). Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymacje szkolne, które okażą na prośbę organizatora.

5. Kategorie taneczne:
- solo - maksymalny czas trwania prezentacji do 1 min.
- duety - maksymalny czas trwania prezentacji do 2 min.
- trio - maksymalny czas trwania prezentacji do 2 min.
- formacje - maksymalny czas trwania prezentacji do 5 min.
·        mini formacje (4 – 7 osób)
·        formacje (8 – 25 osób)

Kategorie wiekowe:
- do 6 lat
- 7 -9 lat
- 10 -12 lat
- 13 -15 lat

6. Organizatorzy zapewniają:
- w kategorii solo, duety i trio medale za zajęcie I, II i III miejsca,
- w kategorii formacje statuetki za zajęcie I, II i III miejsca
- parkiet o wymiarach minimum 11 x 16 metrów
- obsługę akustyczną

7. Nagrody:
- komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna zespołom medale oraz statuetki,
- w każdej kategorii komisja artystyczna może przyznać nagrody za I, II, III miejsce oraz nagrodę Burmistrza Góry i nagrodę dyrektora Domu Kultury w Górze

8. Ocena:
- oceny dokona komisja powołana przez organizatora
- przy ocenie będzie uwzględniony
* układ choreograficzny
* technika tańca
* wyraz artystyczny
* dobór kostiumów

9.  Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie

10. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.