środa, 4 kwietnia 2018

XXVI KONKURS PIOSENKI LWOWSKIEJ I WILEŃSKIEJ


REGULAMIN
1. Organizator:
 Dom Kultury w Górze
 ul. Armii Polskiej 13
 56 – 200 Góra
 Tel. 65-5432320

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki kresowej,
- wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej
- popularyzacja dziecięcej, młodzieżowej twórczości muzycznej,
- podtrzymywanie tradycji kresów wschodnich,
- promowanie miasta i regionu górowskiego.

3. Termin i miejsce:
- 03.05.2018 r. godz. 1500 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze. 
Rejestracja uczestników do godz. 1445.

4.Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszeń należy składać wraz z podkładami w formatach mp3 drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2018 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia).
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu,

KARTA ZGŁOSZENIA

5. Kategorie:
w konkursie biorą udział soliści, zespoły wokalne w następujących grupach:
soliści:
A.     od 7 do 9 lat
B.     od 10 do 12 lat
C.     od 13 do 16 lat
D.     od 17 lat 
zespoły wokalne: 
E.     od 7 do 9 lat
F.      od 10 do 12 lat
G.     od 13 do 16 lat
H.    od 17 lat
– o zakwalifikowaniu do kategorii „E”, „F”, „G” i  „H”  decyduje wiek najstarszego wykonawcy wg rocznika.
6. Prezentacja:
- solista prezentuje jeden utwór,
- zespoły prezentują dwa utwory.

7. Ocena:
 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie:
 - dobór repertuaru,
 - umiejętności wokalne, walory muzyczne,
 - interpretację utworów,
 - ogólny wyraz artystyczny.
 Decyzja Komisji jest nieodwołalna.

8. Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej organizator przewiduje:
NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
9. Organizator zapewnia:
- kompleksową obsługę akustyczną
- ciepły poczęstunek dla uczestników konkursu.

10. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie. 

11. Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator.


środa, 14 marca 2018

13. Regionalny Konkurs Tańca Nowoczesnego


REGULAMIN
1. Organizator:
Dom Kultury
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra
Tel./fax. 65-5432320
E-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy
- popularyzacja indywidualnych i zbiorowych form tanecznych,
- inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań tanecznych wśród dzieci i młodzieży,
- przegląd dorobku artystycznego zespołów tanecznych,
- integracja nauczycieli, rodziców i dzieci poprzez wspólne uczestnictwo,
- wymiana doświadczeń.

3. Termin i miejsce:
- 28.04.2018 r. o godz. 10.oo - 11.oo- rejestracja (wszyscy uczestnicy konkursu mają obowiązek zgłoszenia się w punkcie informacyjnym w celu potwierdzenia przybycia na konkurs)
- 11.oo - rozpoczęcie konkursu
- sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Ustalenia organizacyjne:
- soliści, duety, trio i formacje prezentują w danej kategorii tylko jeden taniec,
- każdy występ wymaga osobnej karty zgłoszenia,
- karty uczestnictwa należy przesłać na adres e- mail Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 09.04.2018 r. wraz z załączonymi podkładami w formacie  mp3.  Karty zgłoszeń bez podkładów nie będą przyjmowane.
- zgłoszeń mogą dokonywać placówki kulturalne i oświatowe działające w ruchu amatorskim nie prowadzące działalności komercyjnej. Przyjęcie zgłoszeń zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą elektroniczną po zamknięciu listy zgłoszeń,
- organizator zastrzega sobie prawo łączenia sąsiednich kategorii wiekowych w przypadku małej liczby zgłoszeń,
- o kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (wg rocznika). Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymacje szkolne, które okażą na prośbę organizatora.

5. Kategorie taneczne:
- solo - maksymalny czas trwania prezentacji do 1 min.
- duety - maksymalny czas trwania prezentacji do 2 min.
- trio - maksymalny czas trwania prezentacji do 2 min.
- formacje - maksymalny czas trwania prezentacji do 5 min.
·        mini formacje (4 – 7 osób)
·        formacje (8 – 25 osób)

Kategorie wiekowe:
- do 6 lat
- 7 -9 lat
- 10 -12 lat
- 13 -15 lat

6. Organizatorzy zapewniają:
- w kategorii solo, duety i trio medale za zajęcie I, II i III miejsca,
- w kategorii formacje statuetki za zajęcie I, II i III miejsca
- parkiet o wymiarach minimum 11 x 16 metrów
- obsługę akustyczną

7. Nagrody:
- komisja artystyczna w wyniku oceny prezentowanych programów przyzna zespołom medale oraz statuetki,
- w każdej kategorii komisja artystyczna może przyznać nagrody za I, II, III miejsce oraz nagrodę Burmistrza Góry i nagrodę dyrektora Domu Kultury w Górze

8. Ocena:
- oceny dokona komisja powołana przez organizatora
- przy ocenie będzie uwzględniony
* układ choreograficzny
* technika tańca
* wyraz artystyczny
* dobór kostiumów

9.  Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie

10. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.

wtorek, 27 lutego 2018

Regulamin Konkursu na KARTKĘ WIELKANOCNĄ


KONKURS PLASTYCZNY
KARTKA WIELKANOCNA

REGULAMIN

1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel. 65 543 23 20
e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel konkursu
- stworzenie okazji do promowania postawy artystycznej
- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
- rozwijanie kreatywności

3. Terminy:
16.03.2018 r. do godz. 15:00 - termin zgłaszania prac (pokój nr 29).
Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.
27.03.2018 r. – rozstrzygniecie konkursu o godz. 13:00 w Domu Kultury w Górze
27.03.2018 r. – 09.04.2018 r. - wystawa pokonkursowa.

4. Warunki uczestnictwa
- w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra - konkurs otwarty,
- na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną kartkę,
- uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę,
- technika dowolna,
- wymiar pracy to 10 cm x 15 cm
- prace należy wykonać indywidualnie,
- prace uszkodzone i niewymiarowe nie będą oceniane.

5. Kategorie:
- 7-10 lat
- 11-12 lat
- 13-16 lat

6. Ocena:
Głównym kryterium oceny prac będą walory estetyczne, artystyczne i kreatywność.

7. Nagroda:
Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody.
Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.

8. Przekazane prace będą do odbioru w kolejnym tygodniu po zakończeniu wystawy.

9. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.

• Załącznik do regulaminu

Do prac powinny być dołączone metryczki napisane drukowanymi literami zawierające:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
ADRES, NAZWA PRZEDSZKOLA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO / OPIEKUNA
NUMER TELEFONU, ADRES EMAILśroda, 21 lutego 2018

Regulamin 7. FESTIWALU ŚPIEWAMY PRZEBOJE NASZYCH RODZICÓW

1. Organizator
Dom Kultury
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra
tel/fax 65-5432320
e-mail : sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki,
-wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej,
- popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej,
- integracja dzieci i młodzieży.

3. Termin i miejsce:
11.03.2018 r. godz. 14.00 – sala widowiskowa Domu Kultury.

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszeń należy składać w sekretariacie Domu Kultury lub przesłać listownie do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018 r. wraz z podkładami na płytach CD - audio.

5. Prezentacja:
- solista/zespół prezentuje jeden wybrany utwór polski w języku polskim.

6. Nagrody:
Organizator zapewnia certyfikaty uczestnictwa i pamiątkowe statuetki.

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie.

8. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zgodą na nagrywanie występu oraz dalsze przetwarzanie nagrań w celach promocyjnych a także na wykonanie zdjęć podczas imprezy do internetowej galerii konkursu.

9. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.


Karta zgłoszenia


środa, 31 stycznia 2018

Regulamin 4. Festiwalu Piosenki Rozrywkowej - Obcojęzycznej

1. Organizator
Dom Kultury
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra
tel/fax 65-5432320
2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki
- wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej,
- popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej,
- integracja dzieci i młodzieży.
3. Termin i miejsce:
18.02.2018 r. godz. 15.00 – sala widowiskowa Domu Kultury.
4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszeń należy składać wraz z podkładami na płytach CD – audio –
 w nieprzekraczalnym terminie do 9.02.2018 r.
w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu zgłoszenia.
- uczestnicy, którzy posiadają własną muzykę, muszą mieć ją na nośnikach CD – audio.
5. Prezentacja:
- solista prezentuje jeden dowolny utwór w języku obcym.
6. Organizator zapewnia pamiątkowe statuetki dla wszystkich wykonawców.
7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie.
8. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zgodą na nagrywanie występu oraz dalsze przetwarzanie nagrań w celach promocyjnych a także na wykonanie zdjęć podczas imprezy do internetowej galerii.
9. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.
poniedziałek, 27 listopada 2017

Regulamin konkursu na Bożonarodzeniową kartkę świąteczną


1. Organizator: 
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel. 65 543 23 20
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel konkursu:
-  stworzenie okazji do promowania postawy artystycznej
-  propagowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
-  rozwijanie kreatywności

3. Terminny:
 Prace należy dostarczyć do Domu Kultury w Górze II p. pokój nr 29 do dnia 11.12.2017 r. do godz.15.00
19.12.2017 r. -  rozstrzygniecie konkursu w Domu Kultury w Górze.
19 - 31.12.2017 r. - wystawa pokonkursowa.
4. Format prac :
-  na konkurs przyjmowane będą kartki świąteczne wykonane w technice 2D ( płaskiej )
format pracy nie powinien przekraczać wymiarów 15cm. x 21cm. (format A5 )
5.  Warunki uczestnictwa:
-  w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra - konkurs otwarty,
-  konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I – III
-  na konkurs  należy dostarczyć własnoręcznie  wykonany projekt  pocztówki
-  uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę
-  prace należy wykonać indywidualnie
-  prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę
6. Ocena:
W ocenie będzie brane pod uwagę , sposób wykonania , wykorzystanie materiałów , zdobnictwo , inwencja artystyczna , pomysłowość , kreatywność oraz nawiązanie do tradycji .
7. Nagroda:
-  zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody
-  dopuszcza się przyznanie wyróżnień
-  każdy uczestnik otrzyma certyfikat

8. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.
• Załącznik do regulaminu 
Do prac powinny być dołączone metryczki napisane drukowanymi literami zawierające:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
ADRES, NAZWA PRZEDSZKOLA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO / OPIEKUNA
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL

wtorek, 14 listopada 2017

Regulamin Konkursu EKOPRODUKT


Regulamin
  Konkursu EKOPRODUKT 

1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel.65-5432320
e-mail:sekretariat@dkgora.com.pl
2. Cel konkursu
- upowszechnianie postawy ekologicznej,
- kreatywne wykorzystanie odpadów,
- stwarzanie okazji do promowanie postawy artystycznej.
3. Terminy:
17.11.2017 r do godz. 15:00 Termin zgłaszania prac. Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.
28.11.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu
28.11 – 08.12.2017 r. Wystawa pokonkursowa.

4.Warunki uczestnictwa:
- W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra - konkurs otwarty.
- Każdy z uczestników może nadesłać jedną prace wykonaną z odpadów.
- Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
5. Warunki techniczne:
- Mogą to być przedmioty codziennego użytku (abażury, patery, misy, biżuteria itp.)
- Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną pracę z odpadów – materiałów 
recyklingowych (kubki plastikowe, butelki, rurki, puszki, makulatura itp.)
6. Kategorie:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
• kl. I - II – prace indywidualne
• kl. I - II – prace zbiorowe
• kl. III - IV – prace indywidualne
• kl. III - IV  – prace zbiorowe
• kl. V – VII – prace indywidualne
• kl. V – VII – prace zbiorowe
GIMNAZJUM
•kl.II – III – prace indywidualne
• kl.II – III –praca zbiorowa
7. Ocena:

Głównym kryterium oceny prac będą walory użytkowe, estetyczne, artystyczne i kreatywność.
8. Nagrody:
- Zwycięzcą konkursu zostaną przyznane nagrody.
- Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.
9. Przesłane prace będą do odbioru po zakończeniu wystawy.
10. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator. 
• Załącznik do regulaminu 

Do prac powinny być dołączone metryczki napisane drukowanymi literami zawierające:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 
WIEK 
ADRES, NAZWA SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PROWADZĄCEGO 
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL