wtorek, 29 grudnia 2020

KONKURS krótka forma komiksowa "Dzień babci i dziadka"

REGULAMIN

 1. Organizator: 

- Dom Kultury w Górze;

2. Cel konkursu: 

- popularyzacja twórczości dzieci, młodzieży;

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej;

- poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych;

- prezentacja talentów plastycznych;

- rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci i młodzieży.

3. Warunki konkursu: 

- zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie wybranego wydarzenia z udziałem babci i dziadka, w formie sekwencyjnej historii obrazkowej (komiks). Każdy rysunek może zawierać krótki tekst np. informacje na temat postaci, opis sytuacji, dialog;

- uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, która zawiera minimum sześciu plansz (obrazków) w dowolnym formacie;

- praca winna być wykonana ręcznie w technice rysunku lub malarstwa;

- praca nie może być plagiatem innej pracy lub dzieła;

- do prac należy dołączyć skan podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1).

Uwaga! Niniejsze prace zostaną opublikowane w wystawie on-line.

4. Uczestnicy/kategoria: 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku (jak poniżej) podzielone na kategorie: 

I. 7 – 10 lat;

II. 11 – 14 lat;

III. 15 – 18 lat.

- Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie prace wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie prac wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie prac, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia
i zwolnienia Organizatorów z ewentualnych roszczeń. 

- W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizatora zastrzegają sobie prawo do usunięcia pracy z postępowania Konkursowego. Ponadto zdjęcia prac o słabej jakości technicznej, zawierające treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, nieprzyzwoite, wulgarne, naruszające mienie osób trzecich itp. również zostaną usunięte z postępowania Konkursowego. 

- Uczestnik zaświadcza, że nadesłane zdjęcie pracy nie brało i nie bierze udziału
w innym konkursie. 

- Działania Organizatora nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia prac
z innych przyczyn bez informowania o tym Uczestnika. 

5. Organizator zobowiązuje osoby dorosłe oraz opiekunów/rodziców osób niepełnoletnich, które wezmą udział w Konkursie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
jak również na wykorzystanie wizerunku laureatów.

Dane osobowe zwycięzców konkursu (imię, nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

6. Termin nadsyłania prac: 

Wyraźne zdjęcia prac wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: organizacja@dkgora.com.pl do dnia 24.01.2021 r. w temacie wpisując „Komiks – dzień babci i dziadka” wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1). Każde zgłoszenie jest potwierdzane drogą mailową przez Organizatora.

7. Prace nie spełniające wymogów regulaminu podlegają dyskwalifikacji i nie są oceniane przez komisję konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi 27-28.01.2021 r. 

8. Ocena prac: 

- prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych;

- kryteria oceny: oryginalność, estetyka wykonania pracy, wkład pracy, jakość artystyczna, zgodność z tematem;

- komisja dokona oceny nadesłanych prac 26.01.2021 r.;

 - przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej. 

9. Ogłoszenie wyników: 

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie odbioru nagród telefonicznie lub e-mailem. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowych Organizatora – www.dkgora.com.pl. 

10. Uwagi: 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i wykorzystywania projektów prac w celu promocji i edukacji bez wypłacenia honorariów autorskich. Przesyłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

Informacje o konkursie można uzyskać pod telefonem 65 543 23 20, w godzinach 7:30-15:00 od poniedziałku do piątku. 

Odbiór nagród wyłącznie osobisty na własny koszt. Organizator nie przesyła nagród laureatom konkursu. 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów!

wtorek, 24 listopada 2020

KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2020”

REGULAMIN 

1. Organizator:
- Dom Kultury w Górze;
- Gmina Góra;

2. Cel konkursu:
- popularyzacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych;
- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej;
- poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych;
- prezentacja talentów plastycznych;
- wymiana doświadczeń artystycznych;
- kształtowanie poczucia piękna;
- pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. W ramach konkursu należy wykonać projekt kartki świątecznej.

4. Uczestnicy/kategoria:
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku (jak poniżej) podzielone na kategorie:
I. przedszkole;
II. 7 – 13 lat;
III. 14 – 18 lat;
IV. 19 + ;

- Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie kartki wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie kartek świątecznych wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie kartek, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorom przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia
i zwolnienia Organizatorów z ewentualnych roszczeń.
- W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia kartki z postępowania Konkursowego. Ponadto skany kartek o słabej jakości technicznej, zawierające treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, nieprzyzwoite, wulgarne, naruszające mienie osób trzecich itp. również zostaną usunięte z postępowania Konkursowego.
- Uczestnik zaświadcza, że nadesłany skan, zdjęcie kartki nie brało i nie bierze udziału
w innym konkursie.
- Działania Organizatorów nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Organizatorzy mają również prawo do usunięcia kartek
z innych przyczyn bez informowania o tym Uczestnika.

5. Warunki konkursu:
- zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach
do A5 (210 x 148 mm, nie składana);
- kartka winna być wykonana ręcznie w dowolnej technice (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne) , bez życzeń; można stosować techniki mieszane;
- w konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówek, reprodukcji i wykonanych przez naklejanie kasz, makaronów, ryżu itp. materiałów sypkich;
- jeden uczestnik może wykonać tylko 1 pracę (tylko prace indywidualne), a do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki;
- praca nie może być plagiatem innej pracy lub dzieła;
- do prac należy dołączyć skan podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1).

Uwaga! Niniejsze prace zostaną opublikowane w wystawie on-line.

6. Organizatorzy zobowiązują osoby dorosłe oraz opiekunów/rodziców osób niepełnoletnich, które wezmą udział w Konkursie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
jak również na wykorzystanie wizerunku laureatów.

Dane osobowe zwycięzców konkursu (imię, nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów.

7. Termin nadsyłania prac:
Skany lub wyraźne zdjęcia kartek świątecznych wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: organizacja@dkgora.com.pl do dnia 13.12.2020 r. w temacie wpisując „Konkurs na kartkę świąteczną” wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1). 
>>>KARTA ZGŁOSZENIA<<<  

8. Prace nie spełniające wymogów z pkt. 5 oraz 6 podlegają dyskwalifikacji i nie są oceniane przez komisję konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi 15-16.12.2020 r.

9. Ocena prac:
- prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych;
- kryteria oceny: poziom artystyczny wykonanej pracy, oryginalność, estetyka wykonania prac, pomysłowość, wkład pracy, stopień nawiązania do tradycji, jakość artystyczna, jakość techniczna, zgodność z tematem;
- komisja dokona oceny nadesłanych prac 14.12.2020 r.;
- przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej.

10. Ogłoszenie wyników:
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie odbioru nagród telefonicznie lub e-mailem. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowych Organizatora – www.dkgora.com.pl.

11. Uwagi:
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i wykorzystywania projektów kartek świątecznych w celu promocji i edukacji bez wypłacenia honorariów autorskich. Przesyłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Informacje o konkursie można uzyskać pod telefonem 65 543 23 20, w godzinach 7:30-15:00 od poniedziałku do piątku.

Odbiór nagród wyłącznie osobisty na własny koszt. Organizator nie przesyła nagród laureatom konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów!

środa, 7 października 2020

Konkurs fotograficzny ZŁOTA JESIEŃ W GÓROWSKIM LESIE

REGULAMIN

1. Organizator: 
- Dom Kultury w Górze 
- Nadleśnictwo Góra Śląska 

2. Cel konkursu: 
- promowanie zainteresowań z dziedziny nauk przyrodniczych oraz walorów przyrodniczych terenów leśnych będących w zarządzie organizatorów,
- propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu w lesie,
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii. 

3. W ramach konkursu należy wykonać zdjęcia, których tematem głównym będzie las. Prace powinny przedstawiać tereny leśne i śródleśne znajdujące się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Góra Śląska. 

4. Uczestnicy/kategoria: 
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku (jak poniżej) podzielone na kategorie: 
I. 10 – 13 lat 
II. 14 – 18 lat 
III. 19 + 
- Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorom przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymiz naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatorów z ewentualnych roszczeń. 
- W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia zdjęcia z postępowania Konkursowego. Ponadto zdjęcia o słabej jakości technicznej, zawierające treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, nieprzyzwoite, wulgarne, naruszające mienie osób trzecich itp. również zostaną usunięte z postępowania Konkursowego. 
- Zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej niż 01.09.2020 r. 
- Uczestnik zaświadcza, że nadesłane zdjęcie nie brało i nie bierze udziału w innym konkursie. 
- Działania Organizatorów nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Organizatorzy mają również prawo do usunięcia zdjęć
z innych przyczyn bez informowania o tym Uczestnika. 

5. Warunki konkursu: 
- dowolna technika i format zdjęć, 
- technika cyfrowa, barwna lub czarno-biała, 
- ilość prac nadesłanych przez autora – maksymalnie 1 (tylko prace indywidualne), 
- do prac należy dołączyć skan podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1), 
Uwaga! Niniejsze prace zostaną opublikowane w wystawie on-line. 

6. Organizatorzy zobowiązują osoby dorosłe oraz opiekunów/rodziców osób niepełnoletnich, które wezmą udział w Konkursie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również na wykorzystanie wizerunku laureatów. 
Dane osobowe zwycięzców konkursu (imię, nazwisko) zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów. 

7. Termin nadsyłania fotografii: 
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: organizacja@dkgora.com.pl do dnia 13.11.2020 r. 
w temacie wpisując „Konkurs fotograficzny” wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1). 
8. Prace nie spełniające wymogów z pkt. 5 oraz 6 podlegają dyskwalifikacji i nie są oceniane przez komisję konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.11.2020 r. 

9. Ocena prac: 
- prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych, 
- kryteria oceny: jakość artystyczna, jakość techniczna, zgodność z tematem, 
- komisja dokona oceny nadesłanych prac po 13.11.2020 r. 
- przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej. 

10. Ogłoszenie wyników: 
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie odbioru nagród telefonicznie lub e-mailem. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów. 

11. Uwagi: 
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i wykorzystywania zdjęć w celu promocji i edukacji bez wypłacenia honorariów autorskich. Przesyłane prace przechodzą na własność organizatorów. 
Informacje o konkursie można uzyskać pod telefonem w godzinach 7:30-15:00 od poniedziałku do piątku. 

Osoby do kontaktu: 

Dom Kultury w Górze 
Małgorzata Kujawa 
695 996 875 

Nadleśnictwo Góra Śląska: 
Barbara Chrystman-Kurzawa 
65 543 23 59 


Odbiór nagród wyłącznie osobisty na własny koszt. Organizator nie przesyła nagród laureatom konkursu. 
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów!

 

 

 

 

 

czwartek, 6 sierpnia 2020

Turniej charytatywny FIFA 2020 GRAMY DLA ARKA

Regulamin II Turnieju FIFA 2020 
GRAMY DLA ARKA 

Zasady ogólne
1.1 Nazwa – „II Turniej FIFA 20 GRAMY DLA ARKA”. 
1.2 Data i miejsce – kategoria do 15 lat rozpocznie się 30.08.2020 r. o godz. 9:00, kategoria od 15 lat rozpocznie się 30.08.2020 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej Domu Kultury 
w Górze ul. Armii Polskiej 13. 
1.3 Organizator – organizatorem turnieju jest E – sport dla każdego Paweł Danielak, Dom Kultury w Górze oraz stowarzyszenie GRAMY DLA 
1.4 Regulamin – każdy uczestnik turnieju lub jego opiekun prawny dokonując opłaty wpisowej potwierdza zapoznanie się z regulaminem turnieju „II Turniej FIFA20
GRAMY DLA ARKA” oraz zobowiązuje się do stosowania jego postanowień. Udział w rozgrywkach jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją zasad określonych 
w niniejszym regulaminie. Turniej ma charakter rekreacyjno-sportowy. 
1.5 Limit miejsc w turnieju – 32 zawodników/zawodniczek w jednej kategorii wiekowej (decyduje kolejność zgłoszeń). Gramy wyłącznie na oryginalnej wersji gry FIFA 20 od EA Sports – platforma PS4. Turniej rozgrywany jest w zwykłym trybie (szybki mecz), bez możliwości wybierania drużyn Adidas All-Star 
i MLS All-Stars. 
1.6 Zgłoszeń należy dokonywać drogą mailową na adres organizacja@dkgora.com.pl, uwzględniając imię nazwisko, datę urodzenia oraz nick gracza, nie później niż do 28.08.2020 r.do godz. 12:00. Wpisowe – koszt udziału w turnieju to 40zł. Wpłat wpisowego,po potwierdzeniu zakwalifikowania do turnieju, należy dokonywać na konto bankowe 18 1020 3017 0000 2602 0266 3870, w tytule: imię i nazwisko gracza oraz „wpisowe FIFA 2020 GRAMY DLA ARKA”. 
1.7 Nieobecność zgłoszonego uczestnika w dniu turnieju, skutkuje utratą wpisowego na rzecz organizatora turnieju. 
1.8 Uczestnik, który wpłaci wpisowe, może zrezygnować z turnieju i żądać zwrotu pieniędzy, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem turnieju, czyli 24.08.2020 r. Po tym terminie, zgłoszenie rezygnacji udziału w turnieju zostanie przyjęte, jednak wpisowe w tym wypadku przechodzi na rzecz organizatora turnieju. 
1.9 W przypadku odwołania turnieju, wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom, którzy dokonali wpłaty. 
1.10 Każdy z graczy w dniu turnieju musi wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji Covid19. >>ANKIETA<<
1.11 Kategoria turnieju – od 15 lat – w turnieju może wziąć udział praktycznie każdy, kto wyrazi taką chęć, ukończył 15 rok życia oraz zapisze się i uiści stosowną opłatę w postaci wpisowego. 
Kategoria Turnieju – do 15 lat w turnieju może wziąć udział praktycznie każdy, kto wyrazi taką chęć, nie ukończył 15 roku życia oraz zapisze się i uiści stosowną opłatę w postaci wpisowego. 
Osoby poniżej 16 roku życia muszą wypełnić wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami prawnymi zgodę dotyczącą udziału turnieju oraz ankietę wstępnej kwalifikacji Covid19 . >>ZGODA<<
1.12 Wykorzystanie wizerunku - zapisanie się do turnieju i uiszczenie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika turnieju w fotorelacji z turnieju, która będzie opublikowana w Internecie i mediach, w celu jego promocji. 
1.13 Uczestnictwo w turnieju jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do wymogów przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Turnieju, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wręczenia nagród. 
1.14 Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator turnieju. 
1.15 Turniej w żaden sposób nie jest powiązany z EA SPORTS FIFA20 Global Series ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. lub jego licencjodawców. 
1.16 Organizator zapewnia ciepły poczęstunek oraz słodkie upominki dla każdego gracza turnieju. 

Nagrody 
2.1 
W kategorii od 15 lat: 
- 1 miejsce – puchar + dyplom 
- 2 miejsce –puchar + dyplom 
- 3 miejsce –puchar + dyplom 

W kategorii do 15 lat: 
- 1 miejsce –puchar + dyplom 
- 2 miejsce –puchar + dyplom 
- 3 miejsce –puchar + dyplom 

Struktura i harmonogram turnieju 
3.1 Turniej rozpoczynamy 30 sierpnia o godzinie 9:00 
3.2 Harmonogram turnieju w kategorii do 15 lat: 
9:00 – 9:15 – przywitanie uczestników turnieju i krótkie wprowadzenie 
9:15 – 9:45 – losowanie grup eliminacyjnych (czytaj punkt 3.5) 
9:45– 12:45 – mecze grupowe 
12:45 – 13:15 – mecze 1/8 finału 
13:15 – 13:35 – mecze ćwierćfinałowe 
13:35 – 13:45 – mecze półfinałowe 
13:45 – 13:55 – mecz o 3 miejsce 
13:55 – 14:05 – finał turnieju 
14:05 – 14:30 – zakończenie turnieju i rozdanie nagród 

Harmonogram turnieju w kategorii od 15 lat: 
15:00 – 15:15 – przywitanie uczestników turnieju i krótkie wprowadzenie 
15:15 – 15:45 – losowanie grup eliminacyjnych (czytaj punkt 3.5) 
15:45– 18:45 – mecze grupowe 
18:45 – 19:15 – mecze 1/8 finału 
19:15 – 19:35 – mecze ćwierćfinałowe 
19:35 – 19:45 – mecze półfinałowe 
19:45 – 19:55 – mecz o 3 miejsce 
19:55 – 20:05 – finał turnieju 
20:05 – 20:30 – zakończenie turnieju i rozdanie nagród 

3.3 Jeśli po 90 minutach wynik będzie remisowy (z wyłączeniem meczów grupowych), rozpoczynamy dogrywkę, a następnie rzuty karne. 
3.4 Harmonogram turnieju, a zwłaszcza jego godziny mogą ulec zmianie np. w związku ze zgłoszeniem się do turnieju mniejszej ilości uczestników niż 32 lub potrzeby rozegrania 
w danym meczu dogrywki i rzutów karnych. 
3.5 Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia losowania grup (on-line) i ich uzupełnienia przed turniejem, w celu zminimalizowania czasu organizacji całego turnieju. 

System rozgrywek i ustawienia gry 
4.1 Turniej rozgrywany będzie na konsolach PS4. Dopuszczane jest użycie własnych padów. 
4.2 Każdy uczestnik turnieju ma możliwość wyboru dowolnej drużyny klubowej, z wyłączeniem drużyn Adidas All-Star i MLS All-Stars. 
4.3 Zawody rozgrywamy w trybie – mecz towarzyski – dowolnymi drużynami klubowymi i reprezentacjami. 
4.4 Turniej rozgrywany będzie systemem 8 grup. Losowanie grup przeprowadzi organizator turnieju lub osoba przez niego wybrana. W każdej grupie wystąpi 4 zawodników. Każdy z nich rozgrywa 3 mecze w fazie grupowej. Do kolejnej rundy awansuje po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy. W następnych etapach turniej prowadzony będzie systemem k.o. (1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał, mecz o 3 miejsce, finał). Na tym etapie rozgrywek w przypadku remisu następuje dogrywka i następnierzuty karne. 
4.5 Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu. 
4.6 Długość połowy – 4 minut 
4.7 Poziom trudności: Zawodowiec 
4.8 Szybkość gry: Normalna 
4.9 Kontuzje: włączone 
4.10 Spalone: włączone 
4.11 Kartki: włączone 
4.12 Zagrania ręką: włączone 
4.13 Składy: Offline 
4.14 Liczba zmian: 3 
4.15 Pogoda, stadion oraz sterowanie: Dowolne 
4.16 Kamera: Domyślna 
4.17 Jakiekolwiek przerwy w meczu są dozwolone wówczas, gdy gracz znajduje się przy piłce i jest na własnej połowie. 
4.18 Ustawienia gry będą takie same na wszystkich stanowiskach. 

Zakazane zachowanie uczestników turnieju 
5.1 Celowe wyłączenie konsoli lub telewizora. 
5.2 Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi. 
5.3 Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala. 
5.4 Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu. 
5.5 W przypadku wykrycia naruszenia jednego z w/w punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju. Podczas turnieju organizator może określić inne działania określające niesportową grę. Celem organizatora jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. 

Informacje dodatkowe 
6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia gracza z turnieju jeśli on: będzie arogancki w stosunku do innych graczy lub organizatorów, będzie próbował oszukiwać oraz nie okazywać szacunku dla organizatorów turnieju i swoich rywali. 
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione rzeczy osobiste uczestników turnieju. 
6.3 Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY

poniedziałek, 23 grudnia 2019

Koncert Seniorów "Kolędy 2020"


                                                               REGULAMIN KONCERTU SENIORÓW „KOLĘDY 2020”


1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
Tel. 65-543-23-20
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji kolędy,
- wymiana doświadczeń i inspiracji artystycznych,
- umożliwianie zdobywania doświadczeń scenicznych,
- podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych ze wspólnym kolędowaniem,
- promowanie miasta i regionu górowskiego,
- wspólne śpiewanie i dobra zabawa.

3. Termin i miejsce:
- 26.01.2020 r. godz. 1400 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem lub listownie do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2020 r. Karta zgłoszenia >tutaj<
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu zgłoszenia,
- w przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania koncertu,
- uczestnicy w razie prezentacji z podkładami playback muszą posiadać własną muzykę na nośnikach CD – audio lub pendrive.

5. Prezentacja:
W Koncercie mogą zaprezentować się zespoły, które zaprezentują maksymalnie dwie kolędy.

6. Organizator zapewnia:
- statuetki i certyfikaty
- kompleksową obsługę akustyczną
- poczęstunek dla uczestników konkursu

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie.

8. Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator.

9. Udział w imprezie Koncert Seniorów „Kolędy 2020” jest równoznaczny z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu Koncertu Seniorów „Kolędy 2020” oraz dobrowolnym wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska uczestnika  oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, wypowiedzi  (fotografii, zapisu audiowizualnego) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Administratora oraz patronów medialnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć w celu dokumentacji oraz promocji i reklamy Placówki. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego
dalej „RODO” informujemy, że:
1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej13, 56-200 Góra
2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amt24.biz, tel. 76 3000140
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a)      wynikających z organizacji Koncertu Seniorów „Kolędy 2020”  organizowanego przez Dom Kultury w Górze na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać cofnięta w każdej chwili wycofana,
b)      Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2018 poz. 1191
4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające), inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6)      Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowani

poniedziałek, 28 października 2019

I Powiatowy Konkurs „Górowska Szopka Bożonarodzeniowa 2019”REGULAMIN KONKURSU GÓROWSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2019


I.Organizator

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Górze


II.Cele konkursu:

-rozwijanie twórczości plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych  oraz aktywności twórczej;

-rozwijanie kreatywności, zmysłu estetycznego, zdolności manualnych, w szczególności u dzieci,

-doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia,

-rozbudzanie  zainteresowań  uczestników konkursu  tematyką  związaną  ze  Świętami Bożego Narodzenia,

 -pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

-kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych.

III.Uczestnicy konkursu:

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli z powiatu górowskiego. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:

- rodziny z dziećmi do lat 8
- młodzież 9-17 lat

- osoby dorosłe


IV. Zasady udziału w konkursie

1.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej.
2. Praca może być wykonana techniką dowolną, z dowolnie dobranych materiałów (praca przestrzenna). Nie narzuca się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane. Wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek.

3.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4.Jedna osoba może zgłosić od jednej do trzech prac konkursowych  (szopek).
5. Prace konkursowe należy dostarczać osobiście w godzinach 8.00 – 15.00 lub wysłać do Domu Kultury w Górze (liczy się data dostarczenia pracy do Domu Kultury w Górze) nie później niż do dnia 10.12.2019 r. Koszt dostarczenia pracy ponosi uczestnik konkursu.
6. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona na odwrocie trwale umocowaną i nie uszkadzającą kompozycji kartką informacyjną zawierającą imię i nazwisko, wiek autora, tel. kontaktowy.
7.Oprócz pracy konkursowej uczestnik dostarcza wypełnioną kartę zgłoszenia >tutaj<
( osobną do każdej pracy)
8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w sali klubowej Domu Kultury w Górze podczas uroczystego wernisażu prac konkursowych w dniu 17.12.2019 r. o godz. 16:00 . Wszystkie szopki biorące udział w konkursie będą prezentowane  do dnia 27.01.2020 r.

11. Prace konkursowe będzie można odebrać w siedzibie Organizatora Konkursu w dniach 27-31.01.2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00. Prace nieodebrane przez zgłaszającego przepadają na rzecz Organizatora Konkursu.


V. Nagrody

1. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
2. Każdy uczestnik konkursu  otrzyma pamiątkowy dyplom.


VI. Komisja Konkursowa

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
2. Prace zostaną ocenione pod kątem:
• wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,
• wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,
• wkład pracy,
• trudność techniczna,
• oryginalne podejście do tematu.
3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


VII. Postanowienia końcowe

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.
2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzców.
3. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika oraz  wyrażenie zgody na publikację prac. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie podmiotom  trzecim informacji o swoich pracach do celów związanych z konkursem.

4. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. (65) 543 23 20, kom. 530 933 222

5.Karta zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Organizatora: http://dkgora.com.pl/

6.Informacja o wynikach konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


VIII. Biuro organizacyjne Konkursu

Dom Kultury w Górze

ul. Armii Polskiej 13

56-200 Góra

tel. tel./fax (65) 543 23 20, kom. 530 933 222

e-mail sekretariat@dkgora.com.pl

Koordynator konkursu: Mirosława Pawlicka - Pacyga


Klauzula informacyjna - Regulamin Konkursu

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu  jest  Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.


2.    Dane osobowe uczestników konkursu  będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, wydania nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, przepisów prawa, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, w celach archiwalnych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.


3.    Odbiorcą danych uczestników konkursu  jest  Dom Kultury w Górze


4.    Dane uczestników i zwycięzcy nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.


5.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  w konkursie.


6.    Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a)    imię i nazwisko, wiek

b)    numer telefonu kontaktowego rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego uczestnika


7.    Uczestnik konkursu a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.


8.    Organizator oświadcza, iż dane uczestników będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów, a także przez okres, przez który Administrator jest zobowiązany przechowywać dane na podstawie odrębnych przepisów prawa .


9.    Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


10. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


11. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw, powinny być składane na adres e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl lub pisemnie – na adres podany w pkt. 1).


12. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.


13. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, w których mowa w art. 32 RODO.
wtorek, 8 października 2019

Festiwal Folkloru


1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
Tel. 65-543-23-20
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji utworów folklorystycznych,
- wymiana doświadczeń i inspiracji artystycznych,
- umożliwianie zdobywania doświadczeń scenicznych,
- promowanie miasta i regionu górowskiego,
- wspólne śpiewanie i dobra zabawa.

3. Termin i miejsce:
- 27.10.2019 r. godz. 1400 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze

4. Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszenia należy przesłać e-mailem lub listownie do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2019 r.
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu zgłoszenia,
- w przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania festiwalu,
- uczestnicy w razie prezentacji z podkładami playback muszą posiadać własną muzykę na nośnikach CD – audio lub pendrive. 


KATRA ZGŁOSZENIA >>>

5. Prezentacja:
W Festiwalu mogą zaprezentować się zespoły, które zaprezentują maksymalnie dwa utwory folklorystyczne.

6. Organizator zapewnia:
- statuetki i certyfikaty
- kompleksową obsługę akustyczną
- poczęstunek dla uczestników konkursu

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie
i przetwarzanie. 

8. Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator.
9. Udział w imprezie Festiwal Folkloru jest równoznaczny z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu Festiwalu Folkloru oraz dobrowolnym wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska uczestnika  oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, wypowiedzi  (fotografii, zapisu audiowizualnego) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Administratora oraz patronów medialnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć w celu dokumentacji oraz promocji i reklamy Placówki. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego
dalej „RODO” informujemy, że:
1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej13, 56-200 Góra
2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amt24.biz, tel. 76 3000140
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a)      wynikających z organizacji Festiwalu Folkloru organizowanego przez Dom Kultury w Górze na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) czyli Pani/Pana zgody, która może zostać cofnięta w każdej chwili wycofana,
b)      Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2018 poz. 1191
4)      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające), inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6)      Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne
10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowani