poniedziałek, 27 listopada 2017

Regulamin konkursu na Bożonarodzeniową kartkę świąteczną


1. Organizator: 
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel. 65 543 23 20
e-mail: 
sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel konkursu:
-  stworzenie okazji do promowania postawy artystycznej
-  propagowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
-  rozwijanie kreatywności

3. Terminny:
 Prace należy dostarczyć do Domu Kultury w Górze II p. pokój nr 29 do dnia 11.12.2017 r. do godz.15.00
19.12.2017 r. -  rozstrzygniecie konkursu w Domu Kultury w Górze.
19 - 31.12.2017 r. - wystawa pokonkursowa.
4. Format prac :
-  na konkurs przyjmowane będą kartki świąteczne wykonane w technice 2D ( płaskiej )
format pracy nie powinien przekraczać wymiarów 15cm. x 21cm. (format A5 )
5.  Warunki uczestnictwa:
-  w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra - konkurs otwarty,
-  konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. I – III
-  na konkurs  należy dostarczyć własnoręcznie  wykonany projekt  pocztówki
-  uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę
-  prace należy wykonać indywidualnie
-  prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę
6. Ocena:
W ocenie będzie brane pod uwagę , sposób wykonania , wykorzystanie materiałów , zdobnictwo , inwencja artystyczna , pomysłowość , kreatywność oraz nawiązanie do tradycji .
7. Nagroda:
-  zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody
-  dopuszcza się przyznanie wyróżnień
-  każdy uczestnik otrzyma certyfikat

8. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.
• Załącznik do regulaminu 
Do prac powinny być dołączone metryczki napisane drukowanymi literami zawierające:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
ADRES, NAZWA PRZEDSZKOLA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO / OPIEKUNA
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL

wtorek, 14 listopada 2017

Regulamin Konkursu EKOPRODUKT


Regulamin
  Konkursu EKOPRODUKT 

1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel.65-5432320
e-mail:sekretariat@dkgora.com.pl
2. Cel konkursu
- upowszechnianie postawy ekologicznej,
- kreatywne wykorzystanie odpadów,
- stwarzanie okazji do promowanie postawy artystycznej.
3. Terminy:
17.11.2017 r do godz. 15:00 Termin zgłaszania prac. Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.
28.11.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu
28.11 – 08.12.2017 r. Wystawa pokonkursowa.

4.Warunki uczestnictwa:
- W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra - konkurs otwarty.
- Każdy z uczestników może nadesłać jedną prace wykonaną z odpadów.
- Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
5. Warunki techniczne:
- Mogą to być przedmioty codziennego użytku (abażury, patery, misy, biżuteria itp.)
- Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną pracę z odpadów – materiałów 
recyklingowych (kubki plastikowe, butelki, rurki, puszki, makulatura itp.)
6. Kategorie:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
• kl. I - II – prace indywidualne
• kl. I - II – prace zbiorowe
• kl. III - IV – prace indywidualne
• kl. III - IV  – prace zbiorowe
• kl. V – VII – prace indywidualne
• kl. V – VII – prace zbiorowe
GIMNAZJUM
•kl.II – III – prace indywidualne
• kl.II – III –praca zbiorowa
7. Ocena:

Głównym kryterium oceny prac będą walory użytkowe, estetyczne, artystyczne i kreatywność.
8. Nagrody:
- Zwycięzcą konkursu zostaną przyznane nagrody.
- Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.
9. Przesłane prace będą do odbioru po zakończeniu wystawy.
10. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator. 
• Załącznik do regulaminu 

Do prac powinny być dołączone metryczki napisane drukowanymi literami zawierające:

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 
WIEK 
ADRES, NAZWA SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PROWADZĄCEGO 
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL 

czwartek, 21 września 2017

Festiwal Folkloru

REGULAMIN                                                                     

1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
Tel. 65-5432320
e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl
 
2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki i tańca ludowego,
- wymiana doświadczeń i pomysłów,
- popularyzacja twórczości muzycznej oraz umożliwianie zdobywania doświadczeń scenicznych,
- podtrzymywanie tradycji i zwyczajów,
- promowanie miasta i regionu górowskiego.
 
3. Termin i miejsce:
- 29.10.2017 r. sala widowiskowa Domu Kultury w Górze:
godz. 14oo - kat. A, B, C ,D, Egodz. 16oo - kat. F
4. Warunki uczestnictwa:

-karty zgłoszeń należy składać wraz z podkładami na płytach CD – audio w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2017 r.
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu zgłoszenia.

- uczestnicy którzy posiadają własną muzykę muszą mieć ją na nośnikach CD – audio. 
5. Kategorie:
w konkursie biorą udział zespoły wokalne w następujących kategoriach:
 
A. Kategoria przedszkolna
 
B. od 7 – 9 lat
C. od 10 – 12 lat
D. od 13 – 16 lat
E. powyżej 16 lat
F. seniorzy powyżej 60 lat
– o zakwalifikowaniu do w/w kategorii decyduje wiek najstarszego wykonawcy.
 


Karta zgłoszenia


6. Prezentacja:

Zespoły prezentują maksymalnie 1 prezentacje ludową (taniec ludowy, piosenka lub przyśpiewka ludowa, utwór instrumentalny).
 
7. Organizator zapewnia:
- statuetki i certyfikaty
- kompleksową obsługę akustyczną
-poczęstunek dla uczestników przeglądu.
8.
 Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie. 
9.
 Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Regulamin konkursu plastycznego „Wspomnienia z wakacji”

1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
tel.65-5432320
e-mail:sekretariat@dkgora.com.pl

2. Przedmiot konkursu:
Wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice związanej z wakacjami w formacie A3.

3. Cel konkursu:
- konkurs ma na celu pokazanie ciekawych sposobów spędzania przez dzieci wakacji,
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży,
- inspirowanie do pracy twórczej,
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

4. Terminy:
15.09.2017 r. - termin zgłaszania prac do godz. 1500. Prace, które wpłyną po terminie nie będą oceniane.
19.09.2017 r. - posiedzenie komisji
26.09.2017 r. – rozstrzygnięcie konkursu
27.09. – 11.10.2017 r. – wystawa pokonkursowa
5. Warunki uczestnictwa:
- w konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Góra – (prace indywidualne), w poszczególnych kategoriach wiekowych:
·         7-8 lat 
·          9-10 lat
·         -11-12 lat 
- na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną pracę,
prace należy dostarczyć do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie,
- prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach,
- do każdej pracy plastycznej złożonej do konkursu należy zamieścić metryczkę zamieszczoną w załączniku.
6. Warunki techniczne:
- praca powinna w jasny sposób komunikować przekaz, w jaki sposób zostały spędzone wakacje,
- wymagany format pracy plastycznej A3
- każdy z uczestników może dostarczyć jedną pracę,
- prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

7. Ocena:
Głównym kryterium oceny prac będą walory, estetyczne, artystyczne oraz kreatywność wykonania.
8. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną certyfikaty uczestnictwa. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.

9. Przesłane prace zostają własnością organizatora.

10. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator. 

Do prac powinny być dołączone metryczki napisane drukowanymi literami zawierające:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 
WIEK 
ADRES, NAZWA SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PROWADZĄCEGO 
NUMER TELEFONU, ADRES EMAIL 


czwartek, 22 czerwca 2017

5. Festiwal Piosenki Cygańskiej

REGULAMIN
1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
Tel. 65-5432320
e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- propagowanie piosenki cygańskiej,
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki cygańskiej,
- wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej
- popularyzacja twórczości muzycznej oraz umożliwienie zdobywania doświadczeń scenicznych
- podtrzymywanie tradycji, zwyczajów i obrzędów środowisk cygańskich,
- promowanie miasta i regionu górowskiego.

3. Termin i miejsce:
- 27.08.2017 r. godz. 14.oo sala widowiskowa Domu Kultury w Górze.

4. Warunki uczestnictwa:

- karty zgłoszeń należy składać w sekretariacie Domu Kultury lub przesłać listownie do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie do 17.08.2017 r. wraz z podkładami na płytach CD - audio (liczy się data wpływu zgłoszenia),
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu.
KARTA ZGŁOSZENIA

5. Prezentacja:
- zespoły prezentują dwa utwory.

6. Organizator zapewnia:
- certyfikaty i pamiątkowe statuetki
- kompleksową obsługę akustyczną
- poczęstunek dla uczestników festiwalu.

7. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie.
8. Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.


wtorek, 11 kwietnia 2017

5.Przegląd Młodych Instrumentalistów

Regulamin

1. Organizator:
                Dom Kultury
                ul. Armii Polskiej 13
                56-200 Góra
                Tel./fax. 65-5432320
                E-mail: sekretariat@dkgora.com.pl

2. Cel imprezy:
- popularyzacja indywidualnych zainteresowań muzycznych,
- przegląd dorobku artystycznego instrumentalistów Gminy Góra,
- integracja dzieci i młodzieży,
- wymiana doświadczeń.

3. Termin i miejsce:
- 14.05.2017 r. o godz. 1000 - 1030, sala widowiskowa Domu Kultury w Górze - rejestracja, losowanie kolejności prezentacji (wszyscy uczestnicy konkursu mają obowiązek zgłoszenia się w punkcie informacyjnym w celu potwierdzenia przybycia na konkurs),- 1100 - rozpoczęcie przesłuchań konkursowych.
4. Warunki uczestnictwa:
- karty uczestnictwa należy przesłać mailowo na adres sekretariat@dkgora.com.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 5.05.2017 r. 
wraz z załączonymi podkładami w formacie mp3 lub dostarczyć do sekretariatu Domu Kultury wraz z podkładami CD – audio.
przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez  organizatora,

-premiowany będzie akompaniament na żywo,
- uczestnik jest zobowiązany do wykonania jednego utworu.
KARTA ZGŁOSZENIA
5. Kategorie:
- uczestnicy przeglądu zmierzą się w jednej kategorii bez względu na wiek i rodzaj instrumentu.

6. Ocena:
- oceny dokona komisja powołana przez organizatora, która przy ocenie uwzględni:
* intonację                  1 – 10 pkt.
* artykulację               1 – 10 pkt.
* dynamikę                 1 – 10 pkt.
* rytmikę                    1 – 10 pkt.
* interpretację             1 – 10 pkt.

7. Nagrody:
wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa,- za I, II, III miejsce zostaną przyznane pamiątkowe statuetki,
- dopuszcza się przyznanie przez komisję konkursową Nagrody Dyrektora Domu Kultury i Burmistrza Góry.
8. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie
i przetwarzanie. 

9. Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator.


piątek, 24 marca 2017

XXV Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej

REGULAMIN
1. Organizator:
 Dom Kultury w Górze
 ul. Armii Polskiej 13
 56 – 200 Góra
 Tel. 65-5432320
2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki kresowej,
- wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania wokalistyki i sztuki estradowej
- popularyzacja dziecięcej, młodzieżowej twórczości muzycznej,
- podtrzymywanie tradycji kresów wschodnich,
- promowanie miasta i regionu górowskiego.
3. Termin i miejsce:
- 03.05.2017 r. godz. 1500 sala widowiskowa Domu Kultury w Górze. 
Rejestracja uczestników do godz. 1445.
4.Warunki uczestnictwa:
- karty zgłoszeń należy składać w sekretariacie Domu Kultury lub przesłać listownie do Domu Kultury w Górze w nieprzekraczalnym terminie do 21.04.2017 r. wraz z podkładami na płytach CD - audio (liczy się data wpływu zgłoszenia).
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu,
KARTA ZGŁOSZENIA
5. Kategorie:
w konkursie biorą udział soliści, zespoły wokalne w następujących grupach:
soliści:
A. od 7 do 9 lat
B. od 10 do 12 lat
C. od 13 do 16 lat
D. od 17 lat
zespoły wokalne:
E. od 7 do 9 lat
F. od 10 do 12 lat
G. od 13 do 16 lat
H. od 17 lat
– o zakwalifikowaniu do kategorii „E”, „F”, „G” i  „H”  decyduje wiek najstarszego wykonawcy wg rocznika.
6. Prezentacja:
- solista prezentuje jeden utwór,
- zespoły prezentują dwa utwory.
7. Ocena:
 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie:
 - dobór repertuaru,
 - umiejętności wokalne, walory muzyczne,
 - interpretację utworów,
 - ogólny wyraz artystyczny.
 Decyzja Komisji jest nieodwołalna.
8. Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej organizator przewiduje:
NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
9. Organizator zapewnia:
- kompleksową obsługę akustyczną
- ciepły poczęstunek dla uczestników konkursu.
10. Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie. 
11. Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator.